Profilaktyka 2017 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Profilaktyka 2017

 
 
 
 

Ogłoszenie

nabór wniosków
na dofinansowanie działań profilaktycznych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na rok 2017.

Zasadniczym tematem wiodącym projektu powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka.

W  naborze wniosków do realizacji w terminie od 01.03.2017 do 31.12.2017 obowiązuje termin składania wniosków od 01.02.2017 do 28.022017.

całkowita ilość środków do rozdysponowanie 7.000 zł.

wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5  lub drogą pocztowa.   

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego wniosku 600 zł.


Wymogi formalne wniosku:


1. merytoryczny aspekt działania (do kogo jest adresowany, jakie działania przewiduje, jak będą realizowane zajęcia, jaki będzie skutek tych działań, w jaki sposób wpłynie na zmianę postaw społecznych)
2. opis w jaki sposób projekt wpisuje się w Gminny Program Profilaktyki Uzależnień w zadania :

  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych, a także dożywianie dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

  • Wspieranie działań profilaktycznych polegających na prowadzeniu lokalnych działań profilaktycznych, kampanii edukacyjnych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym, itp. dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

3. komisja nie dofinansowuje wycieczek szkolnych.
4. preliminarz planowanych wydatków z szacunkowym wskazaniem kosztów
5. termin realizacji
6. ilość odbiorców projektu
7. osobę odpowiedzialną za realizację projektu

Dofinansowanie uzyskają wnioski, które spełnią powyższe wymogi oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

Wnioskodawcą mogą być : stowarzyszenia, fundacje, grupy formalne i środowiskowe, kluby, szkoły, sołectwa, świetlice i koła zainteresowań.

Wnioski należy składać na załączonych drukach do GKRPA w Czarnej Dąbrówce budynek Urzędu Gminy ul. Gdańska 5 lub przesłać pocztą . Za termin przyjęcia wniosku liczy się termin wpłynięcia do Urzędu Gminy.

Załącznik:

Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego