SKOŚ - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

SKOŚ

 

Społeczny Komitet Obrony Środowiska w Czarnej Dąbrówce


Społeczny Komitet Obrony Środowiska w Czarnej Dąbrówce powołany został dnia 21.09.2016  roku na zebraniu wiejskim sołectwa Czarna Dąbrówka.

Główny cel:  ochrona środowiska, miejsca w którym żyje ponad 1000 mieszkańców oraz likwidacja nielegalnie funkcjonującej fermy drobiu.

Cel pośredni: wymuszenie przestrzegania prawa przez wszystkie strony, instytucje, służby.

Dotychczasowe działania Komitetu:

26.10.2016 r
. posiedzenie  komitetu z udziałem : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z pracownicą , przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, wójt Gminy z 3 pracownikami.

21.11.2016 r
.
posiedzenie komitetu  z udziałem : Powiatowy Lekarz Weterynarii, i przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej -2 osoby.

23.11.2016 r.
udział w oględzinach miejsca prowadzonej hodowli drobiu na działce 1/53, 1/54 ul. Ogrodowa 4. Właściciel obiektów nie przybył. Komisja stwierdziła w pobliżu obiektu nieprzyjemny zapach /odór/. Z komina w budynku od strony remizy OSP wydobywał się w dużych ilościach intensywny dym. Wykonano zdjęcia.

24.11.2016 r.
do Starostwa Powiatowego w Bytowie wysłano pisma - wniosek/Wydział Archtektoniczno-Budowlany, Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Geodezji/ o udzielenie informacji publicznej podstawa prawna:  art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r.

29.11.2016 r.
odpowiedź Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.
W zasobach archiwalnych tutejszego organu  brak jakichkolwiek dokumentów, dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszeni budowy /wykonywania robót budowlanych dla inwestycji obejmujących hodowlę drobiu na działkach nr 1/53 i 1/54 obręb Czarna Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Czarna Dąbrówka.

30.11.2016 r.
odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wydział nie prowadził spraw w zakresie nielegalnej, przemysłowej hodowli drobiu na działkach nr 1/53 i 1/54 obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka ul. Ogrodowa 4 będącej własnością pana Wojciecha Ziegert zam. Gowidlino32, 83-341 Gowidlino. Prowadzono natomiast sprawę dotyczącą nałożenia na Pana Wojciecha Ziegert obowiązku likwidacji urządzenia wodnego obiektu służącego do poboru wód podziemnych /studni /. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, sprawę zgodnie z art.65 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego przekazano w dniu 21.11 2016 r. Marszałkowi Województwa Pomorskiego. W załączeniu przekazano 6 pism.

2.12.2016 r.-
wysłano pisma - wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Lekarza  Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wydanie niezbędnych decyzji o unieruchomieniu i wstrzymanie działalności obiektu.

2.12.2016 r
.
Konferencja prasowa  z udziałem Kurier Bytowski, Radio Gdańsk, Radio Weekend Chojnice.

5.12.2016 r
. - wywieszono 3 banery treści:  „Precz z kurnikiem na osiedlu w Czarnej Dąbrówce”  

7.12.2016 r.
odpowiedź geodety powiatowego. W załączeniu decyzja z dnia 26.08.2016.  Starosta orzeka o wprowadzenie z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków. Anulowanie czynności materialno-technicznych wprowadzonych zmian danych ewidencji gruntów i budynków z dnia 28.12.2015 r. polegającej na zmianie użytków gruntowych z dotychczasowego zapisu „Bi inne tereny zbudowane” do zapisów „Br/RIVb, Br/RV, Br/VI grunty rolne zabudowane”.

9.12.2016 r.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazuje nasze pismo do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

12.12.2016 r
.- udział w pracach komisji gminnej w oględzinach na nieruchomości prowadzącej hodowlę drobiu w Czarnej Dąbrówce. Właściciel nie odebrał po raz drugi zawiadomienia i był nieobecny. Komisja stwierdziła następną dostawę metalowych konstrukcji silosów , trwał rozładunek widoczny z przed bramy wjazdowej do posesji.

19.12.2016 r.
wysłano pismo do Marszałka Województwa Pomorskiego o przyśpieszenie wydania decyzji o likwidacji urządzenia wodnego /studni/.

23.12.2016 r.
spotkanie z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku, przygotowanie odpowiedzi na nasze pismo.

5.01.2017 r
. - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i      Kartograficznego w  Gdańsku wyznaczył termin  rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Bytowskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r dotyczącej zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków dla działek nr 1/53 i 1/54 obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka na dzień  13 lutego 2017 roku.

W dniu 30.11.2016 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko - tj. ograniczenie uciążliwości odorowej, zobowiązując właściciela w terminie 7 - dniowym od odbioru zawiadomienia do złożenia pisemnego oświadczenia jakie podejmie czynności zmierzające do ograniczenia uciążliwości odorowej.


W dniu 28.11.2016 Samorządowe Kolegium Odwoławcze przesłało orzeczenie w sprawie decyzji Wójta Gminy o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu o charakterze produkcyjno-przemysłowym tj. gruntów oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1/53  i 1/54 w obrębie Czarna Dąbrówka. W orzeczeniu nakazano uzupełnienie dokumentacji dowodowej.


W dniu 12.12.2016 rozesłano wezwania na przesłuchanie do właścicieli przyległych nieruchomości w celu potwierdzenia zmiany sposobu użytkowania nieruchomości dz. nr 1/53 i 1/54 w obrębie Czarna Dąbrówka.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego