Usuwanie Drzew - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Usuwanie Drzew

 


INFORMACJA NA TEMAT USUWANIA DRZEW

I. Zgodnie z prawem od stycznia 2017 r. można usuwać bez zezwolenia:

1. krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat,

2. drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,


3. drzewa przy  prowadzeniu akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

3.a. drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych   są suwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 146/VII/11 z dnia 27.04.2011;  262/XXIV/16 z dnia 25.07.2016 r. na terenach Parku Krajobrazowego Dolina Słupi obowiązuje zakaz usuwania zadrzewień przydrożnych, nadwodnych, śródpolnych o charakterze pasmowym, pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz  charakterze obszarowym w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie mimo braku wymogu uzyskania decyzji   usuwanie drzew i krzewów jest zabronione należy wystąpić do Parku Krajobrazowego Dolina Słupi ul. Poniatowskiego 4a, 76 200 Słupsk o konsultację opinię, przeprowadzenie wizji lokalnej celem uniknięcia odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.127 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, Dz. U. z 2016 r. pz.2249),  

3.b. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów rolnych nieużytkowanych do użytkowania rolniczego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 146/VII/11 z dnia 27.04.2011;  262/XXIV/16 z dnia 25.07.2016 r. na terenach Parku Krajobrazowego Dolina Słupi obowiązuje zakaz usuwania zadrzewień przydrożnych, nadwodnych, śródpolnych o charakterze pasmowym, pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz  charakterze obszarowym w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie mimo braku uzyskania wymogu uzyskania decyzji   usuwanie drzew i krzewów jest zabronione należy wystąpić do Parku Krajobrazowego Dolina Słupi ul. Poniatowskiego 4a, 76 200 Słupsk o konsultację opinię, przeprowadzenie wizji lokalnej celem uniknięcia odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.127 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,Dz. U. z 2016 r. pz.2249),  

4. drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty  po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, który sporządza protokół zawierający informację o terminie i przyczynie usunięcia drzew lub krzewów oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną.
Powyższe zapisy regulują  kwestie:

  • złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej

  • wywrot - to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.


II. Pozwolenie na usunięcie drzew:

Aby uzyskać zgodę na wycinkę drzew należy złożyć do Wójta Gminy wniosek. We wniosku należy określić dane właściciela i adres nieruchomości oraz posiadany tytuł prawny. Należy wpisać również informacje o tym, jaki gatunek drzewa lub krzewu będzie usuwany wraz z obwodem jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm, a także informacje o przeznaczeniu terenu i wielkości powierzchni, z której drzewa będą usunięte. Do wniosku potrzebna jest mapa lub rysunek, na której zaznaczone będzie usuwane drzewo względem granic nieruchomości i budynków, zarówno tych istniejących na działce, jak i planowanych do budowy. Wniosek o zgodę na wycinkę drzew należy uzasadnić, wskazując przyczynę jego usunięcia:

III. Opłata za usunięcie drzew w 2017 r.
Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), art. 85 ust. 5-8

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), art. 4 ust. 1.


IV. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,

2. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,

5.  drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,

6. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • 80 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,7. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni 50 m 2  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania  inne niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

8. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

9. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,

10. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,

11. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.                                                                        WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

Załącznik:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego